Henkilö-/soveltuvuusarvioinnit

Henkilö- ja soveltuvuusarviointeja käytetään usein, kun halutaan tutustua työnhakijaehdokkaaseen syvemmin, ja ymmärtää häntä henkilönä, tunnistaa hänen tapaansa toimia työelämässä tai kun haluamme mitata hänen kyvykkyyttänsä ja tulevaisuuden potentiaalia. Henkilöarviointi on tehokas työväline, kun haluamme arvioida ehdokkaan henkilökohtaisia valmiuksia, vahvuuksia sekä kehittymisalueita – ja samalla verrata niitä asiakasyritysemme toiveisiin, odotuksiin ja tavoitteisiin.

Henkilöarviointityökaluja on erilaisia, riippuen mitä halutaan mitata tai arvioida.

Arvioinneissa voidaan mitata esimerkiksi henkilön työskentelytapaa, ominaisuuksia, osaamista ja motivaatiotekijöitä. On myös mahdollista mitata jonkun tietyn osa-alueen osaamista, esimerkiksi henkilön kielitaitoa.

Mitä mitataan, ja miksi, riippuu asiakasyrityksen tarpeesta tai omasta toimeksiannostamme. Me käytämme henkilö- sekä soveltuvuusarviointeja laajasti rekrytoinneissa sekä outplacement toimeksiannoissa, ja asiakkaan niin halutessa myös Business Coaching:ssa sekä lisänä koulutuspäivissä.

Arviointityökalut

Extended DISC®

Extended DISC® tarjoaa yksilöille, ryhmille ja organisaatioille helppokäyttöisen sähköisen työkalun käyttäytymisen tunnistamiseen ja arviointiin. Extended DISC® menetelmä on kehitetty Suomessa ja se perustuu 1920-luvulla kehitettyyn suosittuun DISC-teoriaan. Menetelmässä on monia sovellusalueita, kuten itsensä ja muiden tunteminen, johtamisen, organisaation, viestintä- ja vuorovaikutustaitojen, asiakaspalvelu- ja myyntitaitojen kehittäminen ja paljon muuta.

Extended DISC®henkilöanalyysi on tarkoitettu havainnollistamaan ihmisen luontaista käyttäytymistä ja auttaa ymmärtämään sekä omaa että muiden käyttäytymistä. Henkilökohtaisten profiilien ymmärtäminen auttaa tunnistamaan ihmisten mukavuusalueet, vahvuudet, motivaatiotekijät ja oman persoonallisuuden tuomat mahdollisuudet. Tämä malli ei luokittele hyviin tai huonoihin, älykkäisiin tai vähemmän älykkäisiin eikä mittaa tietoja eikä taitoja. Mikään käyttäytymistyyli ei ole parempi tai huonompi, vaan kaikki ovat samanarvoisia.

Extended DISC®henkilöanalyysi on suunniteltu tuottamaan käytännöllistä ja helposti omaksuttavaa tietoa, jonka avulla voidaan vaikuttaa yksilön suoritukseen positiivisella tavalla tai tukea parempaa päätöksentekoa.

Extended DISC® henkilöanalyysi on helppokäyttöinen sähköinen itsearviointityökalu. Arviointi koostuu 24 eri adjektiiviparista, joista henkilön tulee valita mitkä sopivat hänelle parhaiten ja huonoiten. Analyysi voidaan tehdä 40 eri kielellä. Kyselyyn vastaaminen vie vain noin 10-15 minuuttia. Vastausten perusteella järjestelmä luo Extended DISC® profiilin. Saadakseen syvempää tietoa ja ymmärrystä omasta profiilistaan ja miten tuloksia voi käyttää, analyysistä keskustellaan vielä perusteellisesti Adienten Extended DISC® konsultin kanssa.

Extended DISC® työkalulla on lukemattomia käyttömahdollisuuksia. Adientella voimme käyttää työkalua melkein kaikkeen mitä teemme; rekrytoinneissa, tiimien kehittämisessä, johtamistaitojen kehittämisessä, urasuunnittelussa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä ja myös valmennuksissa ja outplacementissa.

Workplace BigFive, työkalu itsensä ja muiden tuntemiseen

Kaikki organisaatiot koostuvat ihmisistä, ja jokainen ihminen tuo oman persoonansa kautta tiimille ja organisaatiolle erilaisia näkökulmia – inspiraatiota ja uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita ja mahdollisesti kitkaa.

Miten hyvin tunnet itsesi ja luonnollisen tapasi toimia? Entä ymmärrätkö kollegoitasi tai alaisiasi? Mikä on sinulle luontaista; energisoivaa, innostavaa ja mikä taas kuluttavaa ja ehkä hankalaakin? Mitkä ovat tiiminjäsentesi vahvuuksia ja milloin he ovat epämukavuusalueellaan?

Workplace BigFiven avulla voidaan analysoida henkilön persoonallisuutta, sekä hänen luontaista tapaansa toimia.

Workplace BigFive:ssa henkilö vastaa kysymyksiin, jonka perusteella järjestelmä luo hänelle persoonallisuusprofiilin. WorkPlace BigFivessä arvioidaan persoonallisuutta pää- ja alapiirteiden kautta.

Pääpiirteet WorkPlace BigFivessä ovat:

 • Reagointiherkkyys
 • Ekstroversio
 • Uutuushakuisuus
 • Mukautuvuus
 • Päämäärätietoisuus

Lisäksi jokaisella pääpiirteellä on omia alapiirteitä, joiden avulla saadaan syvempi ymmärrys henkilön persoonallisuudesta. Big Five profiilimme havainnollistaa luontaista tapaamme toimia.  Persoonallisuuttamme täydentää aina myös opittu käyttäytymisemme.

Yksi keskeinen tulos työelämän BigFive -tutkimuksissa on, että ihmiset viihtyvät ja menestyvät parhaiten työtehtävissä ja -olosuhteissa, jotka sopivat heidän luonteelleen ja heidän luontaisiin BigFive -profiileihinsa. Me olemme kaikki erilaisia, ja viihdymme, kasvamme ja kukoistamme tehtävissä ja rooleissa, jotka sopivat juuri meille. On selvää, että me myös viihdymme parhaiten tiimeissä ja organisaatioissa, joissa ollaan kiinnostuneita meistä yksilöinä, ja joissa osataan hyödyntää erilaisten persoonien vahvuuksia, mutta sen lisäksi myös huomioimaan ja kunnioittamaan meidän erilaisuuksiamme.

WorkPlace Big Five Profile™ työkalulla on lukemattomia käyttömahdollisuuksia, ja sitä voidaan käyttää rekrytoinneissa, tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinneissa ja kehittämisessä, urasuunnittelussa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coachingissa ja outplacementissa, vaikuttavuuden tehostajana.

AON Assessment

Aon Assessmentin avulla voidaan mitata osaamista, kyvykkyyttä ja arvioida persoonallisuutta. Tätä online-pohjaista työkalua voidaan käyttää rekrytointitoimeksiannoissa, kun halutaan selvittää, onko kandidaatilla roolin kannalta olennaisia kykyjä ja taitoja.

Aon:in arviointeja käyttämällä voidaan arvioida esimerkiksi kielitaitoa, verbaalista kykyä, matemaattista päättelykykyä, arvoja ja asenteita. Työkaluja löytyy räätälöidysti eri kohderyhmille sekä eri tehtäviin, esimerkiksi teknisen tai kaupallisen alan avustaviin- tai asiantuntija tehtäviin, tai korkeakoulututkinnon omaavalle esimiehelle johtotehtäviin.

Aonin työkaluja käyttämällä voimme mitata lukuisia eri asioita, mutta tärkeää tämänkin työkalun kohdalla on määritellä mitä mittaamme ja miksi mittaamme sitä.

360°-arviointi

360°-arviointi on arviointimenetelmä, jota käytetään oman johtamisen, yhteistyön, kehittymisen sekä osaamisen kehittämiseen. 360°-arviointipalautteen avulla arvioitava tiedostaa, miltä oma toiminta näyttäytyy muille, mikä on hyvää ja mitä voisi vielä kehittää.

Käytämme tähän onlinepohjaista työkalua, jonka avulla voidaan toteuttaa yksilöllisiä

360° arviointeja. Arviointia pyydetään kysymysten avulla esimiehiltä, kollegoilta, alaisilta, asiakkailta tai muilta mahdollisilta yhteistyökumppaneilta, ja vastaajilta pyydetään myös avointa palautetta. Samalla arvioitava vastaa itse samoihin kysymyksiin ja arvioi itseään.
Tuloksia verrataan keskenään palautekeskustelussa, jolloin arvioitava saa palautetta omasta toiminnastaan.

Arviointi sopii hyvin esimerkiksi kehityskeskusteluiden tueksi sekä coaching prosessin tueksi, kun omaa toimintaa halutaan kehittää.

360°-arviointi käydään yhdessä läpi arvioitavan kanssa, ja arvioinnin perusteella laadimme asiakkaan niin halutessa kehityssuunnitelman. Arviointi antaa laajan näkemyksen tilanteen nykytilasta, ja toimii erinomaisena työkaluna oman toiminnan kehittämiseen.

Arviointi syventää ymmärrystä ja selittää käyttäytymismalleja

Milloin käytetään?

Rekrytointi on vain yksi monista tilanteista, jolloin henkilöarviointi voi olla ajankohtainen.  Arviointeja käytetään myös mm. työntekijän kehityspotentiaalin kartoittamiseen tai valitessa henkilöitä koulutukseen tai urakehityksen tukena. Erilaisia arviointitapoja on monia, ja arviointeja voidaan myös yhdistää.

Arviointeja käytetään myös mm. tiimien yhteistyökyvyn parantamiseksi tai koko yrityksen tai organisaation yhteistyön parantamiseksi.

”Nalle Puh kirjojen kirjoittaja A.A. Milne ymmärsi, että erilaisia hahmoja tarvitaan, jotta syntyy hyvä tarina. Samoja ainesosia tarvitaan,työelämässä jotta syntyy hyvä tiimi, hyvää yhteistyötä ja hyviä tuloksia!”

Kaikki Adienten käyttämät arviointityökalut ovat luotettavia ja olemme sertifioituneet niiden käyttämiseen.

Tärkeää on tietää mitä arvioimme ja mittaamme ja miksi, jotta voimme valita tilanteeseen parhaiten soveltuvat työkalut. Tärkeää on myös, että kaikki tulokset ja analyysit puretaan yhdessä arvioitavan kanssa, jotta hänellä on mahdollisuus kysyä ja antaa palautetta ja myös esittää oman näkemyksensä tuloksiinsa.

Ole yhteydessä, niin kerromme lisää!

  Business Coaching

  Nosta urasi uudelle tasolle.

  Lue lisää Business Coachingista ››

  Outplacement

  Työelämän muutostilanteet sekä Outplacement palvelut.

  Lue lisää Outplacement palveluista ››