Henkilö-/soveltuvuusarvioinnit

Henkilö- ja soveltuvuusarviointeja käytetään usein, kun halutaan tutustua työnhakijaehdokkaaseen syvemmin, ja ymmärtää häntä henkilönä, tunnistaa hänen tapaansa toimia työelämässä tai kun haluamme mitata hänen kyvykkyyttänsä ja tulevaisuuden potentiaalia. Henkilöarviointi on tehokas työväline, kun haluamme arvioida ehdokkaan henkilökohtaisia valmiuksia, vahvuuksia sekä kehittymisalueita – ja samalla verrata niitä asiakasyritysemme toiveisiin, odotuksiin ja tavoitteisiin.

Henkilöarviointityökaluja on erilaisia, riippuen mitä halutaan mitata tai arvioida.

Arvioinneissa voidaan mitata esimerkiksi henkilön työskentelytapaa, ominaisuuksia, osaamista ja motivaatiotekijöitä. On myös mahdollista mitata jonkun tietyn osa-alueen osaamista, esimerkiksi henkilön kielitaitoa.

Mitä mitataan, ja miksi, riippuu asiakasyrityksen tarpeesta tai omasta toimeksiannostamme. Me käytämme henkilö- sekä soveltuvuusarviointeja laajasti rekrytoinneissa sekä outplacement toimeksiannoissa, ja asiakkaan niin halutessa myös Business Coaching:ssa sekä lisänä koulutuspäivissä.

Arviointityökalut

Extended DISC®

Adienten käyttämällä Extended DISC®-henkilöarvioinnilla on tarkoitus muodostaa kuva työnhakijan soveltuvuudesta haettuun työtehtävään, sekä miten hyvin työntekijä sopii asiakasyrityksen organisaatioon. Tämä saavutetaan vertaamalla keskenään työtehtävää, analyysituloksia, henkilön omia näkemyksiä sekä Adienten asiantuntijan analyysiä kokonaisuudesta. Huolella toteutettu henkilöarviointi rekrytoinnin yhteydessä varmistaa oikean työnhakijan valinnan.

Extended DISC® antaa yksilöille, tiimeille ja organisaatioille helposti käytettävän sähköisen työkalun henkilön käyttäytymisen identifiointiin ja arviointiin. Extended DISC® menetelmä on Suomessa kehitetty ja perustuu 1920-luvulla kehitettyyn suosittuun DISC-teoriaan, ja sillä on monta sovellusaluetta, muun muassa johtajuuden ja organisaation kehittäminen, kommunikaatio- ja vuorovaikutus-taitojen kehittäminen, asiakaspalvelu- ja myyntitaitojen kehittäminen ja niin edelleen.

Rekrytointitoimeksiantojen yhteydessä tehtävien henkilöarviointien lisäksi Adiente tekee myös muita DISC:iin perustuvia arviointeja, kuten ryhmäanalyysejä ja parianalyysejä. Käytämme tätä työkalua myös coaching:issa, tiiminkehityspäivillä sekä outplacement toimeksiannoissa.

AON Assessment

Aon Assessmentin avulla voidaan mitata osaamista, kyvykkyyttä ja arvioida persoonallisuutta. Tätä online-pohjaista työkalua voidaan käyttää rekrytointitoimeksiannoissa, kun halutaan selvittää, onko kandidaatilla roolin kannalta olennaisia kykyjä ja taitoja.

Aon:in arviointeja käyttämällä voidaan arvioida esimerkiksi kielitaitoa, verbaalista kykyä, matemaattista päättelykykyä, arvoja ja asenteita. Työkaluja löytyy räätälöidysti eri kohderyhmille sekä eri tehtäviin, esimerkiksi teknisen tai kaupallisen alan avustaviin- tai asiantuntija tehtäviin, tai korkeakoulututkinnon omaavalle esimiehelle johtotehtäviin.

Aonin työkaluja käyttämällä voimme mitata lukuisia eri asioita, mutta tärkeää tämänkin työkalun kohdalla on määritellä mitä mittaamme ja miksi mittaamme sitä.

360°-arviointi

360°-arviointi on arviointimenetelmä, jota käytetään oman johtamisen, yhteistyön, kehittymisen sekä osaamisen kehittämiseen. 360°-arviointipalautteen avulla arvioitava tiedostaa, miltä oma toiminta näyttäytyy muille, mikä on hyvää ja mitä voisi vielä kehittää.

Käytämme tähän onlinepohjaista työkalua, jonka avulla voidaan toteuttaa yksilöllisiä

360° arviointeja. Arviointia pyydetään kysymysten avulla esimiehiltä, kollegoilta, alaisilta, asiakkailta tai muilta mahdollisilta yhteistyökumppaneilta, ja vastaajilta pyydetään myös avointa palautetta. Samalla arvioitava vastaa itse samoihin kysymyksiin ja arvioi itseään.
Tuloksia verrataan keskenään palautekeskustelussa, jolloin arvioitava saa palautetta omasta toiminnastaan.

Arviointi sopii hyvin esimerkiksi kehityskeskusteluiden tueksi sekä coaching prosessin tueksi, kun omaa toimintaa halutaan kehittää.

360°-arviointi käydään yhdessä läpi arvioitavan kanssa, ja arvioinnin perusteella laadimme asiakkaan niin halutessa kehityssuunnitelman. Arviointi antaa laajan näkemyksen tilanteen nykytilasta, ja toimii erinomaisena työkaluna oman toiminnan kehittämiseen.

Arviointi syventää ymmärrystä ja selittää käyttäytymismalleja

Milloin käytetään?

Rekrytointi on vain yksi monista tilanteista, jolloin henkilöarviointi voi olla ajankohtainen.  Arviointeja käytetään myös mm. työntekijän kehityspotentiaalin kartoittamiseen tai valitessaan henkilöitä koulutukseen tai urakehityksen tukena. Erilaisia arviointitapoja on monia, ja arviointeja voidaan myös yhdistää.

Arviointeja käytetään myös mm. tiimien yhteistyökyvyn parantamiseksi tai koko yrityksen tai organisaation yhteistyön parantamiseksi.

”Nalle Puh kirjojen kirjoittaja A.A. Milne ymmärsi, että erilaisia hahmoja tarvitaan, jotta syntyy hyvä tarina. Samoja ainesosia tarvitaan,työelämässä jotta syntyy hyvä tiimi, hyvää yhteistyötä ja hyviä tuloksia!”

Kaikki Adienten käyttämät arviointityökalut ovat luotettavia ja olemme sertifioituneet niiden käyttämiseen.

Tärkeää on tietää mitä arvioimme ja mittaamme ja miksi, jotta voimme valita tilanteeseen parhaiten soveltuvat työkalut. Tärkeää on myös, että kaikki tulokset ja analyysit puretaan yhdessä arvioitavan kanssa, jotta hänellä on mahdollisuus kysyä ja antaa palautetta ja myös esittää oman näkemyksensä tuloksiinsa.

Ole yhteydessä, niin kerromme lisää!

  Business Coaching

  Nosta urasi uudelle tasolle.

  Lue lisää Business Coachingista ››

  Outplacement

  Työelämän muutostilanteet sekä Outplacement palvelut.

  Lue lisää Outplacement palveluista ››