Personanalyser och lämplighetsbedömningar

Personlighets- och lämplighetsbedömningar används ofta när vi vill lära känna en person djupare, och förstå honom eller henne som person, identifiera hans eller hennes sätt att tänka och jobba, eller när vi vill mäta och bedöma hens kompetens eller ledarskapsförmåga, eller framtida potential. Personanalys är ett effektivt verktyg när vi vill bedöma en kandidats personliga förmågor, styrkor och utvecklingsområden – och samtidigt jämföra dem med önskemål, förväntningar och mål hos vårt kundföretag.

Det finns olika typer av verktyg för personlig bedömning, som bör väljas utgående från vad det är man vill på vad man vill mäta eller utvärdera.

Utvärderingen kan fokusera till exempel en persons arbetssätt, egenskaper, kompetens och motivationsfaktorer. Det är också möjligt att mäta kompetensen för ett visst område, till exempel en persons språkkunskaper.

Vad som mäts och varför beror på kundföretagets behov eller på personen egna önskemål. Vi använder oss av person- och lämplighetsbedömningar i stor utsträckning vid rekryterings- och outplacement uppdrag. Analyserna är också mycket användbara inom Business Coaching och i utbildningar samt teamutveckling.

Utvärderingsverktyg

Extended DISC®

Extended DISC® erbjuder individer, team och organisationer ett lättanvänt elektroniskt verktyg för att identifiera och utvärdera beteende. Extended DISC® är utvecklad i Finland och bygger på den populära DISC-teorin som utvecklades på 1920-talet. Metoden har många användningsområden, som t.ex att lära känna sig själv och andra. Verktyget används även mycket inom t.ex. ledarskaps-, organisations-, team-, kommunikations-, kundservice- och säljkompetensutveckling.

Extended DISC® personanalysen är avsedd att illustrera en persons naturliga beteende och hjälpa att förstå både eget och andras beteende. Att förstå de personliga profilerna hjälper till att identifiera mänskors bekvämlighetszon, styrkor, motivationsfaktorer och potentialen som den egna personligheten medför. Modellen klassificerar inte mänskor som bättre eller sämre, mer eller mindre intelligenta och den mäter inte heller kunskap eller yrkesskicklighet. Ingen av beteendestilarna är bättre eller sämre, utan alla är likvärdiga.

Extended DISC® personanalysen är ett lättanvänt elektroniskt verktyg för självutvärdering. Utvärderingen består av 24 olika adjektivpar, där personen väljer vilka som beskriver hen bäst och sämst. Analysen kan göras på 40 olika språk. Att svara på enkäten tar endast ca 10-15 minuter. Baserat på svaren skapar systemet Extended DISC® profilen. För att få en djupare förståelse för den egna profilen och hur den kan användas, diskuteras ännu resultaten med Adientes Extended DISC® konsult.

Extended DISC® har otaliga användningsmöjligheter. På Adiente kan vi använda verktyget i det mesta vi gör; inom rekrytering, team- och organisationsutveckling, utveckling av ledarskapsförmåga, karriärplanering, för att definiera rekryteringsbehov och även inom business coaching och outplacement.

Workplace BigFive, ett verktyg för att känna dig själv och andra

Alla organisationer består av människor och varje person tillför olika perspektiv till teamet och organisationen genom sin egen personlighet – inspiration och nya möjligheter, men också utmaningar och eventuellt friktion.

Hur väl känner du dig själv och ditt naturliga sätt att arbeta? Förstår du dina medarbetare? Vad är naturligt och inspirerande för dig och vad igen känns obekvämt och kräver mycket energi? Vilka är dina teammedlemmars styrkor och när befinner de sig på sitt obekvämlighetsområde?

Workplace BigFive kan användas för att analysera en persons personlighet och naturliga sätt att arbeta.

I Workplace BigFive svarar en person på frågor, utifrån vilket systemet skapar en personlighetsprofil. I WorkPlace BigFive analyseras personligheten via fem huvudegenskaper och 23 underegenskaper.

Huvudegenskaperna i WorkPlace BigFive är:

 • Reaktionskänslighet
 • Extroversion
 • Originalitet
 • Anpassning
 • Målfokusering

BigFive-profilen illustrerar vårt naturliga sätt att arbeta, samtidigt som vårt beteende kompletteras av vårt inlärda beteende.

Ett nyckelresultat av BigFive-forskningen på arbetsplatser är att människor är mest bekväma och framgångsrika i arbetsuppgifter och miljöer som matchar deras personlighet och deras naturliga BigFive-profiler. Vi är alla olika och vi trivs och växer i roller som passar oss. Det är tydligt att vi också trivs bäst i team och organisationer där man är intresserade av oss som individer, och där man vet hur man kan utnyttja styrkorna hos olika personligheter, men också tar hänsyn till och respekterar varandras olikheter.

Verktyget WorkPlace Big Five™ har otaliga användningsmöjligheter och kan användas t.ex. vid rekrytering, teamutveckling, utvärdering och utveckling av ledarskapsförmåga, karriärutveckling, coaching och outplacement.

AON Assessment

Aon Assessments kan användas för att mäta kompetens, förmåga och för att bedöma personlighet. Detta onlinebaserade verktyg kan användas i rekryteringsuppdrag för att avgöra om en kandidat har de förmågor och färdigheter som är relevanta för just den  rollen.

Aons bedömningar kan användas för att bedöma till exempel språkkunskaper, verbal förmåga, matematiska resonemang, värderingar och attityder.
Det finns skräddarsydda verktyg och tester för för olika målgrupper, såväl som för olika uppgifter, såsom assisterande eller expertuppgifter inom det tekniska eller kommersiella området, eller för chefsbefattningar med högskoleexamen.

Med hjälp av Aons verktyg kan vi mäta ett brett antal olika saker, när väl grundarbetet gjorts väl och man definierat vad man vill mäta och varför.

360°-värdering

360°-bedömning är en bedömningsmetod som används för att utveckla det egna ledarskapet, samarbetet, utvecklingen och kompetensen. Med 360° bedömningsåterkoppling blir den som bedöms medveten om hur hans eller hennes beteende uppfattas av andra, vad som är bra och vad som skulle kunna vidareutvecklas.

För 360 analyser, använder vi antingen ett onlineverktyg, eller så intervjuar vi alla personer själva, ofta enligt ett förkortat formulär.

Chefer, kollegor, underordnade, kunder eller andra potentiella samarbetspartners ombeds då ge en utvärdering genom frågor, och öppen feedback efterfrågas också från respondenterna. Samtidigt svarar den som bedöms själv på samma frågor och utvärderar sig själv.

Resultaten jämförs i en återkopplingsdiskussion, då den som bedöms  får feedback på resultaten.

Utvärdering lämpar sig väl för kompetensutveckling och ledarskapsutveckling inom organisationer, samt som underlag för utvecklingssamtal eller som en del av en coaching process.

360°-bedömningens resultat gås igenom tillsammans med den som utvärderades och utgående från resultaten  görs en utvecklingsplan om så önskas.  Utvärdering ger en bred bild av det aktuella läget och är ett utmärkt verktyg för utveckling, om man vill använda det så. Många organisationer gör 360 bedömningar varje år, vilket leder till ökande förståelse för sig själv och andra, förbättrat ledarskap och fortgående kompetensutveckling.

En analys förklarar beteendemönster och ökar förståelsen för olikheter

När används utvärdering?

Rekrytering är bara en av många situationer där en personlighets bedömning kan vara aktuell. Utvärderingar används också t.ex. när man vill kartlägga en anställds utvecklingspotential eller välja vem från teamet som lämpar sig bäst för chefsutbildning. Det finns många olika sätt att utvärdera, och olika utvärderingsverktyg kan också kombineras.

Utvärderingar används också ofta för att förbättra samarbetet och förståelsen för varandra inom team, eller för att förbättra något konkret – så som brist på kommunikation. Ju bättre man förstår sig själv och förstår varandra, desto bättre blir samarbetet inom teamen.

”Författaren till Nalle Puh-böckerna, A.A. Milne förstod att det behövdes olika personligheter, olika karaktärer för att skapa en bra historia. Samma ingredienser behövs i arbetslivet för att skapa ett bra team, ett kreativt samarbete och fantastiska resultat!”

Alla de utvärderingsverktyg vi använder är internationellt erkända och pålitliga. Vi är certifierade att använda dem och har flera års erfarenhet av att jobba med dem.

Det är viktigt att veta vad vi mäter och varför, så att vi kan välja de bästa metoderna och verktygen för att göra det. Viktigt är också att gå igenom alla resultat tillsammans med den som utvärderas, för att ge hen en möjlighet att fråga, kommentera och ge feedback på de resultat som framställs.

Ta kontakt, så berättar vi mera!

  Business Coaching

  Lyft din karriär till nya höjder!

  Läs mer om Business Coaching ››

  Outplacement

  Arbetslivets förändringar och outplacement tjänster.

  Läs mer om Outplacement ››