Personaluthyrning

Vi lever i en kontinuerligt föränderlig värld, så även på företagsnivå. Företagen måste snabbt kunna svara på olika situationer och det kräver mycket av personalen. Adientes uthyrningstjänster är ett utmärkt alternativ till nyanställningar till den egna organisationen, eller till vidareutbildning av den egna personalen – eftersom Adiente kan erbjuda en lämplig uthyrningsresurs till nästan vilken position som helst. Speciellt situationer som den egna personalens sjukledigheter, moderskapsledigheter eller övrig motsvarande frånvaron, eller temporär anställning av sådan kompetens som inte finns i den egna organisationen, så som bokslutskompetens eller översättande av reklammaterial, är vi speciellt bra på.

Studerande och nyutexaminerade är en mycket samarbetsvillig och tacksam grupp som anställda, eftersom de är flexibla, de lär sig snabbt och de är entusiastiska. Adientes studerande och nyutexaminerade har tillsammans en mycket bred kunskapsbas, utbildning, erfarenhet och kompetens. Detta innebär att Adiente kan erbjuda sina företagskunder kunnig personal inom flera olika områden.

Adientes personaluthyrningsprocess:

1. Adientes konsult träffar kunden
För oss är det viktigt att personligen träffa kunden och besöka kontoret, träffa de andra anställda och få se var vår arbetstagare kommer att jobba. Vi träffar blivande kolleger, ser kontoret, får en bild av företagskulturen och ser hur alla jobba – saker som är viktiga för att kunna välja rätt arbetstagare. Efter besöket hos kunden, skriver vi en arbetstagarprofil och så inleder vi sökprocessen. Samtidigt skrivs avtalen under.

2. Adientes konsult söker en lämplig arbetstagare
Med arbetstagarprofilen som utgångspunkt, söker vi fram en lämplig arbetstagare åt kunden. Vanligen genom att både använda vår cv databas, samt genom att sätta ut annonser.

3. Kandidaterna presenteras för kunden
Inom ramen för den på förhand överenskomna tidtabellen, presenterar Adiente tre lämpliga kandidater för kunden. Dessa kandidater har Adiente träffat och intervjuat, samt gjort en bakgrunds check på, via både betyg, intyg och referenser. Kunden intervjuar kandidaterna och väljer sin arbetstagare.

4. Uthyrningsprocessen inleds
När alla parter kommit överens, inleds personaluthyrningen. Vi håller kontakt med både kunden och arbetstagaren under hela avtalstiden.

5. Uthyrningen avslutas eller så rekryteras arbetstagaren till kunden
Uthyrningsförhållandena är nästan undantagslös tidsbundna, vilket innebär att de tar slut när vikariatet är slut. Efter det är Adiente i kontakt med både arbetsgivaren och –tagaren, och arbetsförhållandet utvärderas. Vanligen slutar våra långsiktiga uthyrningsförhållanden i att kundföretaget rekryterar arbetstagaren.


Personaluthyrningstjänster

Via Adiente kan man hyra personal för olika typer av behov, så som:

• Vikariat
• Projekt
• Sommarjobb
• Hyr arbetstagaren – rekrytera arbetstagaren

Garanti
Adiente ger full garanti åt alla sina uthyrningsuppdrag. Om kundföretaget av någon anledning inte är nöjd med den valda arbetstagaren under prövotiden, byter vi ut honom eller henne mot en ny arbetstagare med motsvarande kompetens. Garantin gäller alla typer av uthyrningsförhållanden och till skillnad från de flesta av våra konkurrenter, har även arbetstagaren rätt att säga upp sig om han eller hon inte trivs med sin uppgift.

Rekrytering

Att hitta just den rätta personen för en ledig arbetsplats, är idag en av de största utmaningarna som företag har. Det har blivit svårare och svårare att hitta lämpliga och begåvade arbetstagare, samtidigt som det är allt viktigare att göra just det.

Adiente har under årens lopp specialiserat sig på att söka och evaluera arbetssökande till olika branscher. Hos oss ansvarar samma konsult för hela uppdragsprocessen och vi lägger ner tid och omsorg på att lära känna alla våra kunder väl. Vi träffar vår kund, söker fram och väljer ut och intervjuar lämpliga kandidater och presenterar sedan de som passar bäst för just den positionen för våra kunder. Våra konsulter känner väl till våra kunders behov och samtidig våra arbetssökandes talanger – vilket garanterar en professionell, kostnadseffektiv och kvalitativ rekryteringsprocess.

Rekryteringsprocessen hos Adiente:

1. Möte med kunden, genomgång av arbetstagarprofilen
2. Formulering och publicering av arbetsplatsannonsen
3. Igenomgång och behandling av ansökningarna
4. Intervjuer och bedömning av kandidaterna
5. Kontroll av arbetssökandenas bakgrund och referenser
6. Presentation av de tre lämpligaste kandidaterna
7. Intervjuer hos kunden
8. Val av arbetstagare
9. Uppföljning

Garanti
Adiente ger full garanti åt alla genomförda rekryteringsuppdrag. Om kunden inte är nöjd med sin nya arbetstagare och arbetsförhållandet upphör under prövotiden, utför Adiente en ersättande rekrytering gratis.


Konsultering

Många av våra kunder önskar även HR relaterad sparring som komplement till rekryteringarna och uthyrningsuppdragen. Vi hjälper och stöder gärna våra kunder där behovs finns och vanligen skräddarsyr vi tillsammans med kundföretagens ledning olika tjänster som företagen behöver just då.

Dessa konsulteringstjänster kan vara t.ex.:
• Sparring och stöd av ledningen
• Organisations- och personalutveckling
• Organisationens tillväxt
• Utveckling av personalens kunnande

Personutvärdering eller personanalys

Som stöd för rekryteringar eller head-hunting uppdrag, används idag allt oftare någon typ av personanalys eller personutvärdering. Det finns många olika typer av tester, men de strävar alla till att ta reda på arbetstagarens förutsättningar för att framgångsrikt sköta sina arbetsuppgifter samt se hur väl han eller hon passar in i arbetsgivarens organisation. Man kan utvärdera och testa många olika saker, så som arbetstagarens sätt att arbeta, kunskaper, egenskaper och motivationsfaktorer.

Adiente utvärderar arbetstagarna för att kunna bilda sig en så objektiv bild som möjligt av personens förmåga att framgångsrikt sköta sina arbetsuppgifter, samt för att se hur personen passar in i arbetsgivarens organisation. Detta uppnås med att jämföra våra konsulters uppfattning om arbetstagaren efter ingående intervjuer med testresultaten samt med arbetstagarens egna uppfattningar. En noggrann personalanalys i samband med ett rekryteringsuppdrag, garanterar att rätt person väljs för arbetsuppgiften.

Hos Adiente utför konsult Marika Högström-Andersson Extended DISC® analyser. Extended DISC® ger individer, team och organisationer ett lättanvänt elektroniskt verktyg som identifierar en persons beteendemönster och utvärderar hans eller hennes egenskaper. Extended DISC® baserar sig på den populära DISC teorin från 1920 talet och teorin har otaliga tillämpningsområden, bl.a. ledarskap och utveckling av organisationen, utveckling av kommunikation interaktionskunskaper, kundserviceutbildning mm.

Vid sidan om analyser i samband med rekryteringsuppdrag, utför Adiente även andra utvärderingar, så som t.ex. grupp- och teamanalyser, paranalyser mm.
Ta kontakt så berättar vi mera!


Hurudan analys?

Rekrytering är bara ett av de flera tillfällen då en personanalys kan vara aktuell. Analyser och utvärdering används även bl.a. för att få reda på en arbetstagarens utvecklingspotential eller för att välja vilken arbetstagare som lämpar sig bäst för vidareutbildning eller som stöd för befordringar och karriärutvecklings val. Det finns många olika sätt att utvärdera och analysera, vilket som är bäst beror på vad man vill uppnå med analysen ifråga.

Extended DISC® personanalyserna kan användas på många olika sätt, också bl.a för att förbättra samarbetet inom team eller för att uppnå bättre trivsel och resultat inom hela företag eller organisationer.